เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

  • ตลาดในหลายภาคส่วนของอิสราเอลถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทจากต่างประเทศนั้นจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากภายใน
    ประเทศและจากต่างประเทศ
  • กฎระเบียบทางการค้าการเกษตร จุดอ่อนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานทางเทคนิคในบางส่วน และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบในภาค ก๊าซธรรมชาติ ต่างเป็นมาตรการกีดกันนอกเหนือจากภาษีก็บภาษีขาเข้า (non-tariff barriers) โดยกฎระเบียบควบคุมในการส่งออกบางส่วนของประเทศไทยนั้น อาจถูกมองว่า เป็นจุดท้าทายโดยผู้ผลิตของอิสราเอล
  • สภาพแวดล้อมทางการเมืองและการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นจุดที่ตึงเครียด เนื่องจากภูมิศาสตร์การเมืองกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำธุรกิจระหว่างไทยและอิสราเอล ซึ่ง นักลงทุนควรศึกษาให้รอบคอบจากหน้า “วัฒนธรรมทางธุรกิจ” ของเรา
  • ศาสนายูดายมีความเคร่งครัดในด้านอาหารการกิน หรือจะกินเฉพาะอาหารที่ "โคเชอร์" (Kosher) เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความประสงค์ที่ประกอบธุรกิจในด้านอาหารนั้นควรที่ จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของศาสนายูดาห์ให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจทำ ธุรกิจ