เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

อิสราเอลได้รับคะแนนด้านเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมด 68.4 คะแนน ซึ่งทำให้ เศรษฐกิจของอิสราเอลนั้น อยู่อันดับที่ 44 ของดัชนีเศรษฐกิจเสรีของโลกในปี 2014 โดยมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นทางด้านเสรีภาพในทางระบบเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงธุรกิจเสรี การถือครองสิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพทางการเงิน และการปราศจากการทุจริตหรือ จึงส่งผลให้คะแนน โดยรวมของเศรษฐกิจในประเทศอิสราเอลเพิ่มขึ้น 1.5 จุด และทำให้ยืนหยัดอยู่ที่อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 15 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

หากนับย้อนหลังตามสถิติของดัชนีกว่า 20 ปี เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลนั้นได้รับ การยอมรับว่ามีความเสรีสูงในระดับหนึ่ง และพวกเขายังทำผลงานได้ดีขึ้นอีกถึง 7 จุด ด้วย โดยอิสราเอลได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองใน 7 จาก 10 จุดของความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของอิสรภาพทางการเงิน การกำจัดคอร์รัปชั่น และในจุดของเสรีภาพ ทางการคลัง ที่โดดสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังขาดแคลนการเสริม สร้างกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในจุดลำบากก็ตาม แต่เศรษฐกิจของอิสราเอลนั้นยังคงดำเนินบนเส้นทางของการฟื้นตัวที่สมดุล ด้วยฐานการผลิตที่มีความหลากหลาย และการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เศรษฐกิจของอิสราเอลมีความเจริญเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ในรอบห้าปีที่ผ่านมา และยังคงความมั่นคงนั้นไว้อยู่ได้ โดยการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นยึดติดอยู่กับความ แข็งแกร่งในการป้องกันสิทธิต่อทรัพย์สิน และระดับความทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่ค่อนข้าง ต่ำ พร้อมกับกระตุ้นโดยการเปิดกว้างต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลก


หลักนิติธรรม (Rule of Law)

การติดสินบนและรูปแบบอื่น ๆ ของการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย และ มาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพของประเทศนั้น ได้เสริมสร้างรากฐานของ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยระบบกฎหมายอันทันสมัยและเป็นอิสระของอิสราเอลยึด ถือพื้นฐานของกฎหมายอังกฤษ ซึ่งเป็นกฎที่มีการบังคับใช้ในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินและ สัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยทางศาลมีความเป็นอิสระ และสัญญามีผลบังคับใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา


รัฐที่มีอำนาจอันจำกัด

อัตราภาษีรายได้ของผู้มีรายได้สูงในประเทศอิสราเอลนั้นอยู่ที่ร้อยละ 48 ส่วนอัตราภาษี ขององค์กรชั้นนำอยู่ที่ร้อยละ 25 ทางด้านภาษีอื่น ๆ นั้นมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ ภาษีกำไรหุ้นรวมอยู่ด้วย ซึ่งอัตราการเก็บภาษีโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 32.6 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของประชาชนนั้น ตกอยู่ร้อยละ 45 ของ GDP และหนี้ของภาครัฐนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ของราย ได้รวมในประเทศ


ประสิทธิภาพของกฎระเบียบ

ขั้นตอนในการเปิดธุรกิจนั้นเฉลี่ยแล้วมีอยู่ห้าขั้นด้วยกัน และไม่กำหนดจำนวนทุนขั้นต่ำ ด้วย แต่ขั้นตอนในการที่จะได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นั้นมีอยู่ประมาณ 20 ขั้น ตอนและใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นกว่า 200 วันด้วยกัน โดยตลาดของแรงงานนั้นต้องการ ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไป ราคานั้นจะถูกกำหนดโดยกลไกของตลาดเอง แต่บ้างก็โดนกำหนดโดยการอุดหนุนที่ ทางรัฐบาลมีให้ต่อสิ่งสำคัญทางการเมืองเช่นในเรื่องของการสร้างนิคมชาวยิวในเขต เวสต์แบงค์ และความคิดริเริ่มพลังงานสีเขียว


ตลาดเสรี

ประเทศอิสราเอลมีเฉลี่ยอัตราภาษีร้อยละ 3.5 ซึ่งยังไม่รวมถึงอุปสรรคในการนำเข้า สินค้าการเกษตร โดยตัวประเทศเองนั้นเปิดต้อนรับการลงทุนจากชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ ส่วนทางภาคการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งสถาบัน ทางการเงินนั้นมอบบริการที่หลากหลาย และมีสินเชื่อที่พร้อมสำหรับการใช้ตามเงื่อนไข ของตลาด โดยในขณะเดียวกัน ตลาดทุนของตัวประเทศเองยังคงมีวิวัฒนาการอย่างต่อ เนื่อง