ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคอุตสาหกรรม

อิสราเอลได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของอิสราเอลนั้นวางรากฐานบนเทคโนโลยีขั้นสูง (High technology) และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของประเทศจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าในหมวดเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศจากบริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ผลิตทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมต่างๆ รวมถึงเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ อีก เช่น เทคโนโลยีการเกษตร ปิโตรเคมี และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของ R&D โดยลงทุนในภาคดังกล่าวเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 4.5 ของ GDP จนได้รับการขนานนามว่า Silicon Wadi  ซึ่งถือเป็นอันดับสองของโลกรองจาก Silicon Valley ของสหรัฐฯ