กฎระเบียบที่ควรรู้

การค้า

  • อิสราเอลใช้ “The Trademark Ordinance” ซึ่งบรรจุเมื่อปี ค.ศ. 1972 สำหรับการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าของประเทศ โดยกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตของประเทศอิสราเอล เท่านั้น (รวมไปถึงพื้นที่ทางตะวันออกของเยรูซาเลม และที่ราบสูงโกลันด้วย) และไม่นับอาณาเขตของชาวปาเลสไตน์ (ฉนวนกาซาและเวสท์แบงก์)
  • การลงทะเบียนเครื่องหมายทางการค้านั้นต้องลงทะเบียนกับ Israeli Trademark Register เท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการลงทะเบียนด้าน สิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้าและรูปแบบ จากทางรัฐบาล โดยที่ทำการนั้นตั้งอยู่ ณ กรุงเยรูซาเลม

เครื่องหมายที่สามารถใช้จดทะเบียนได้

เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข กราฟฟิค (ทั้งสองและสามมิติ) trade dress รูปทรงของผลิตพันภัณฑ์ เสียงและกลิ่น


เครื่องหมายที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

  • เครื่องหมายแบบทั่วไปหรือที่ชักนำไปในทางที่ผิด
  • เครื่องหมายที่ไม่มีความโดดเด่นเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายพรรณนา (descriptive marks) นั้น อาจต้องมีการจดทะเบียนการพิสูจน์ถึงความหมายที่สอง (secondary meaning) ที่ได้มา
  • เครื่องหมายสามมิติที่มีรูปทรงของผลิตภัณฑ์โดยตรง นั้นจะสามารถได้รับการจดทะเบียนภายหลังการแสดงหลักฐานว่า ได้รับความหมายที่สองเรียบร้อยแล้ว สำหรับเครื่องหมายสามมิติในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ หรือ ภาชนะนั้นอาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนตาม พื้นฐานของความโดดเด่นโดยเฉพาะตามธรรมชาติของ เครื่องหมายนั้น
  • โดยทั่วไปแล้วสโลแกนจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการพรรณา หรือประกอบการยกย่อง และสามารถได้รับการจดทะเบียน ก็ต่อเมื่อมีหลักฐาน การได้มาของความหมายที่สอง

การลงทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า

ผู้สมัครต้องนำใบสมัครลงทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่กำหนด ใบสมัครนั้นจำเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครเครื่องหมายทางการค้าที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเครื่องหมายการค้า (trademark ordinance) และเพื่อการใช้หรือจงใจจะใช้เครื่องหมายทางการค้านั้นใน ประเทศอิสราเอลเท่านั้น โดยการยื่นใบสมัครเพื่อลงทะเบียนนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการใช้งานของเครื่องหมายทางการค้านั้น

  • ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองที่เปิดกว้าง ต่อการนำเข้าที่โปร่งใสซึ่งโดยรวมแล้วอิสราเอลเปิดรับการนำเข้าของผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิด แต่ก็ยังคงมีข้อกำหนด ต่อการนำเข้าของผลิตภัณต์บางชนิดที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ประกอบอยู่ด้วย โดยกฎการนำเข้าแบบเสรี (The Free Import Order) [5766-2006] ได้ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆสู่ประเทศอิสราเอลโดยยึดถือพื้นฐาน และข้อกำหนดของระบบฮาร์โมไน (Harmonized System) เป็นหลัก
  • กฎการนำเข้าแบบเสรี (The Free Import Order) นั้น ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์จากประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอิสราเอลและประเทศที่มี การกำหนดห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศอิสราเอล โดยการนำเข้าจากประเทศที่กล่าวว่าถึงนั้นจำเป็นต้องผ่านกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้อยู่ใน Director General's Directive 2.4 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบเงื่อนไขพิเศษถึงจะได้รับการนำเข้า

Classification of imports

การจัดหมวดหมู่ของมูลค่าการนำเข้านั้นเป็นจุดหลักที่กำหนด อัตราค่าภาษีรวมไปถึงการได้รับสิทธื์ใบอนุญาตและผ่านกฎเกณฑ์ของการนำเข้าอื่นๆที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายที่บังคับใช้โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ จำหมวดหมู่ของผลิตภัณต์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรงศุลกากร และภาษีของ อิสราเอลที่ลิงก์นี้ (Classifications and Taxation on Imports- Explanation)

Requirements

กฎและภาคผนวกต่าง ๆ ของการนำเข้าแบบเสรี (The Free Import Order and its annexes) ได้กำหนดสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเข้าของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ข้อกำหนดว่าผลิตพันธ์ชนิดนั้น ๆ จำเป็นต้องมีใบอนุญาต หรือไม่ว่าใบอนุญาตนั้น ๆ ต้องมาจากเจ้าหน้าที่ของแหล่งงาน ไหนโดยคุณสามารถค้นหาข้อจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดได้ที่นี่ (เป็นภาษาฮิบบรู) (search engine (Hebrew only))

อิสราเอลได้คัดโควต้าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของหลายชนิดออก เหลือ ยกเว้นไว้สำหรับสินค้าเกษตรจำนวนน้อยที่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศของอิสราเอล ซึ่งระบุไว้อยู่ในผนวกที่ 5 ของข้อตกลงในองค์การการค้าโลก (WTO) ในหมวดเกษตร ทวิภาคีตกลงการค้าเสรี (bilateral Free Trade Agreements) และสารทำลายชั้นโอโซนภายใต้พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)

ระบบของการดำเนินการออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการ และจัดสรรโควตาอัตราภาษีนำเข้า(TRQ) นั้นดำเนินงานโดยคณะกรรมการกำหนดในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและแรงงาน (MOITAL) รวมไปถึงกระทรวงเกษตรที่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางกระทรวงเกษตรจะเป็น ฝ่ายที่รับผิดชอบทางด้านการจัดสรรโควต้า สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสด ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและ แรงงานจะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการจัดสรรโควต้าการนำเข้าของการผลิตอาหารแปรรูป กฎการนำเข้าแบบเสรี (Free Import Order) นั้นอนุญาตให้ อิสราเอลสามารถนำเข้าสินค้าที่ระบุไว้อยู่ในผนวกที่ 1 และ 2 ได้อย่างอิสระ

กล่าวโดยสรุป ภาคผนวกที่1 ของกฎการนำเข้าเสรีกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น ต้องมีใบอนุญาตเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยภาย ในประเทศ ใบอณุญาตนั้นสามารถออกโดยกระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงการค้าและแรงงาน กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงสิ่งแวดล้ม โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ต้องการจะนำเข้า ซึ่งหน่วยงาน เหล่านี้จะเป็นผู้พิจราณาสินค้าที่จะนำเข้าว่ามีความเหมาะสมดีตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ก่อนที่จะตัดสินใจมอบใบ อนุญาตให้ โดยระยะเวลาการใช้งานของใบอนุญาตต่อสินค้าแต่ละชนิดนั้นจะมีความแตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ของใบอนุญาตนั้นๆ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตการนำเข้าภายใน 14 วันหลังจากที่คุณร้องขอสินค้าจากภาคผนวกที่ 1 แต่มีอยู่หลาย กรณีที่ใช้เวลาน้อยกว่า 7 วันเท่านั้น

ในภาคผนวกที่ 2 ของกฎการนำเข้าแบบเสรีนั้นครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจ โดยเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้แก่ประเทศ นอกจากนี้กฎการนำเข้าแบบเสรีนั้นยังมีข้อยกเว้นในกรณีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่นั้นมีอำนาจที่จะละเว้นสินค้าจากความจำเป็นที่ จะต้องรับใบอนุญาตหรือตอบสนองข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง

ในช่วงขณะนี้ประเทศอิสราเอลกำลังทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเทศบัญญัติการนำเข้าส่งออกของปีค.ศ. 1979 (Import and Export Ordinance Law of 1979) (ซึ่งร่างขึ้นบนพื้นฐานของเทศบัญญัติจากช่วงอาณัติของอังกฤษ [Ordinance from the british mandate period) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการค้าแบบเสรีนิยมของรัฐบาลยุคปัจจุบัน


สินค้าห้ามนำเข้า - ส่งออก

ประเทศอิสราเอลมีข้อปฎิบัติการห้ามนำเข้าเนื่องด้วยเหตุผล ทางด้านสุขภาพของมนุษย์ หลักศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวด ล้อม และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งยึดถือข้อกำหนดที่อิสราเอลได้ลงนามไว้ในอนุสัญญาบาเซล เรื่องขยะอันตราย (Basel Convention on Hazardous Wastes) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) และ สัญญาไซเตส (CITES) โดยมีผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ของ ผลิตภัณฑ์อยู่ 17 ชนิดที่เป็นสิ่งต้องห้ามต่อการนำเข้าประเทศ (Table I) โดยข้อห้ามของอิสราเอลนี้ร่างตามภาคผนวกของ กฎหมายข้อห้ามจากกรงศุลกากรของปีค.ศ. 2005 และกฎการ นำเข้าแบบเสรีของปีค.ศ. 2006 ซึ่งมีผลต่อคู่ค้าทุกๆกลุ่มโดย เท่าเทียมกัน นอกเหนือจากนี้นับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี ค.ศ. 1994 ประเทศอิสราเอลยังคงห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกหลักโคเชอร์ของชาวยิว อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลนั้นอนุญาตให้ผลิต จำหน่าย ขาย และบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่โคเชอร์ได้ภายในประเทศในจำนวนที่จำกัด

ลำดับรายการสิ่งของที่ห้ามนำเข้า เหตุผลในการห้าม

ลำดับ รายการสิ่งของที่ห้ามนำเข้า เหตุผลในการห้าม
 1. ไวน์ ผลิตภัณฑ์สุรา และน้ำองุ่น ที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งไม่ใช่สถานที่ กำเนิด หรือใช้ชื่อที่มีส่วนประกอบของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอยู่ด้วยหรืออาจจะให้อารมณ์ความประทับใจที่สื่อเนื่องถึงชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นๆ (22) การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์
 2. ไม้ขีดไฟที่ทำจากฟอสฟอรัสขาว หรือฟอสฟอรัสเหลือง (35.05) การป้องกันสภาพแวดล้อม
 3. ภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรม (37.06) ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ธนบัตรของรัฐบาล ธนบัตรจากธนาคาร หรือเหรียญกษาปณ์ ในรูปแบบปลอมแปลงหรือเลียนแบบธนบัตรของรัฐบาล ธนบัตรจากธนาคาร หรือเหรียญกษาปณ์ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจออกใช้ในประเทศใดๆ หรือเคยออกใช้ หรือให้อำนาจออกใช้ในช่วงเวลาหนึ่งมาก่อน  (49.07, 71.18, 97.04) ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 5. ตั๋วหรือรายการประชาสัมพันธ์สำหรับการจับสลากหรือการพนัน (49.11) ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 6. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การขายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟอร์ม หรือในรูปแบบกระดาษอื่นๆ ที่อ้างอิงว่าเป็นแบบฟอร์มซึ่งสามารถกรอกในช่องว่าง และใช้เป็นแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การขายสำหรับสินค้าจากต่างประเทศได้ (48.20, 49.11) ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. ถุงที่เคยใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ผักมาก่อน (63.05) การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์
 8. มีด มีดสั้น หอก และดาบที่มีจุดหยัก หรือใบมีดคม ยกเว้นมีดสำหรับการใช้ งานในวิชาชีพหรือการใช้งานภายในประเทศ (82.11, 93.07) การป้องกันของชีวิตมนุษย์
 9. อุปกรณ์ที่ขัดขวางมาตรวัดความเร็วของเลเซอร์ / Disruptive instruments of laser speed measuring meters ความปลอดภัยของประชาชน
10. อาวุธปืนคล้ายปากกา ปืนสตาร์ทติ้งพิสตอล สิ่งของที่ใช้แก๊ซในการกระตุ้น ฯลฯ
Firearms resembling a pen, starting pistols, items activated by gas, etc. (93.03)
การรักษาความปลอดภัย
11. ภาชนะบรรจุแก๊สทำลายประสาทที่มีรูปร่างคล้ายปืน (93.04) การรักษาความปลอดภัย
12. เกมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โอกาสหรือว่ามีส่วนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย อาญา/ Games of chance or part of them as defined in the Penal Code (95.04) ศีลธรรมอันดีของประชาชน
13. สินค้าซึ่งยึดถือคำอธิบายที่ผิดพลาดในเชิงพาณิชย์ทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของปีค.ศ. 1981/ Goods of all types which carry a false commercial description as defined in the Consumer Protection Law of 1981 ศีลธรรมอันดีของประชาชน
14. พัสดุไปรษณีย์ที่บรรจุสิ่งมีชีวิต เช่น งูพิษ วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ และพัสดุที่เป็นอันตรายอื่นๆ Postal packages containing live creatures such as vipers, explosives, inflammable materials and other dangerous packages การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์
15. อุปกรณ์เลี้ยงผึ้งที่ใช้แล้ว การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์
16. สิ่งของชนิดที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการเตรียม หรือใช้บริโภคยาที่เป็นอันตรายตามระเบียบบังคับของยาที่เป็นอันตราย (Dangerous Drug Order) ของปีค.ศ. 1973 การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์
17. สิ่งของที่สามารถใช้เพื่อปลุกระดมความรุนแรง สร้างความหวาดกลัว หรือก่อให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติ ตามที่ระบุไว้ในบท ‘H’ ของประมวลกฎหมายอาญา การรักษาความปลอดภัย
Note: The corresponding HS code is provided in parenthesis. Granting of exemption in accordance with Article 2(c)(2) to the free import order (Director General’s Provision 2.6)