กฎระเบียบที่ควรรู้

การเงินและการธนาคาร

ระบบการเงินของอิสราเอลในช่วงระยะเวลาระหว่างการก่อตั้งรัฐตอนปลายปี 1940 จนถึงช่วง กลางปี 1980 นั้น ถูกกำหนดและควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยตัวรัฐบาลของประเทศเอง ซึ่งระบบนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ใช้ในการแทรกแซงตนให้มีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดทรัพยากรและการกระจายรายได้ ผ่านการให้สัมปทาน การให้เงินทุนสนับสนุน และการ ค้ำประกัน เป็นหลัก เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออกและภาคการผลิต

ธนาคารที่มีการพัฒนาพื้นฐานของตลาดทุนนั้นมีอิทธิพลต่อระบบนี้เป็นอย่างสูง โดยสินเชื่อของ ภาคเอกชนส่วนใหญ่แล้วจะถูกควบคุมผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยมีสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดอยู่สามสถาบันที่คอยให้ความจดจ่อและควบคุมสินทรัพย์ของธนาคาร นับเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยธนาคารต่าง ๆ มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่หลากหลายและกว้าง ขวางมาก เช่น การจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ (CIS) ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม หน่วยลงทุนและกลไกลเดียวกัน หรือจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตาม ในขณะเดียวกัน ก็ได้ควบคุมและให้เงิน องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการบริการทางการเงิน เช่น การจำนองทางการเงิน (mortgage finance) ภายใต้การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งขัน และการจำกัดจำนวนของต่างชาติ (foreign) ในระบบการเงิน

อีกหนึ่งการพัฒนาที่สำคัญในช่วงทศวรรษ 1980 คือการยุบตัวลงของกลุ่มธนาคารที่สำคัญต่าง ๆ โดยในปี 1983 ราคาหุ้นของสถาบันการเงินขนาดใหญ่บางสถาบันที่จดทะเบียน ว้ในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (Tel Aviv Stock Exchange [TASE]) ได้ทรุดตัวลง ส่งผลให้รัฐบาลต้องเข้าไปกำกับดูแลธนาคารจำนวนมาก โดยในช่วงระหว่างปี 1973 ถึงปี 1985 เศรษฐกิจของประเทศถดถอยอย่างหนัก จนถึงกับต้องสูญเสียการควบคุมต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเมื่ออัตราการเจริญเติบโตลดลง หนี้ต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงอัตราเงินเฟ้อประจำปีก็เพิ่มสูงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็น

ในต้นปี 1993 รัฐบาลพยายามที่จะเร่งการพัฒนาและลดกฎเกณฑ์ของตลาดทุน โดยดำเนินการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนแทน และในปี 1995 การปฏิรูประบอบ การบริหารเงินบำนาญพร้อมกับการยกเลิกการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund investments) นั้น ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันต่าง ๆ (institutional investors) มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรผลงานของพวกเขาได้มากขึ้น การถ่ายโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชนได้ผลตอบรับที่ดี ซึ่งทำให้ภาคเอกชนให้การต้อนรับและจัดสรรสิทธิการถือกรรมสิทธิหุ้นส่วนออกมามากยิ่งขึ้น และจากการยกเลิกข้อจำกัดในการรับเงินทุนจาก ต่างประเทศนั้น ทำให้บริษัทของประเทศอิสราเอลทั้งหลายเริ่มที่จะออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริษัทไฮเท็คหลายบริษัท ที่มีความแข่งขันสูงในประเทศอิสราเอล ได้จะทะเบียนหุ้นในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ NASDAQ ซึ่งส่วนหนึ่งของการเปิดตลาดทุนเสรี รัฐบาลอิสราเอลได้เรียงหุ้นของธนาคารต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (TASE) ใหม่ในช่วงระหว่างปี 1993 ถึงปี 1998 โดยส่วนหนึ่งของนโยบายการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatisation) รัฐบาลได้เริ่มลดบทบาทการเป็นเจ้าของธนาคาร โดยการขายต่อให้กับกลุ่มเอกชนรายใหญ่

ถึงแม้ว่าการพัฒนาตลาดทุนนั้นจะมีความคืบหน้าดี ก็ยังมีผู้สังเกตการณ์และผู้กำหนดนโยบายหลายคนที่เป็นห่วงถึงอำนาจควบคุมที่ธนาคารยังคงมีอยู่ในมือหลัก ๆ คือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม ที่ธนาคารอาจถูกใช้อำนาจควบคุมเหนือกองทุนรวมต่างประเทศ (CIS) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งทรัพยากรให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ โดยนักวิเคราะห์ต่างตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่สูงรวมทั้งการบริการของธนาคารต่อลูกค้ารายย่อยที่แย่ จึงทำให้ รัฐบาลต้องออกมารับมือกับความกังวลเหล่านี้ ด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบระบบการเงินและนำเสนอการปฏิรูปเพื่อที่จะลดบทบาทของรัฐบาลในตลาดการเงิน พร้อมส่งเสริมการแข่งขันโดยการแยกอุตสาหกรรมธนาคารออกจากทุกส่วนของตลาด

เป็นผลให้ในปี 2005 คณะกรรมาธิการบาชาร์ต้องเสนอการปฏิรูปในหลายรูปแบบเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อเพิ่มการแข่งขันตามกลไกตลาด โดยข้อเสนอหลักของรายงานเกี่ยวกับสถาบันตลาดเงินฝากออมทรัพย์ คือ

  1. ธนาคารไม่ควรมิสิทธิ์ในการควบคุมกองทุนรวมต่างประเทศ (CIS) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ โดยในการที่จะดำเนินการตามข้อเสนอนี้ ทางธนาคารจำเป็นต้องถอนตัวจากการเป็นเจ้าของ ๆ บริษัทที่ได้รับการบริหารจัดการจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนรวม) แต่อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารเองยังคงมีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายกองทุนรวมต่างประเทศต่อไป
  2. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาขายให้กับบริษัทที่เป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่
  3. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าของหลักทรัพย์
  4. ได้มีการกำหนดข้อจำกัดในการควบคุมตลาดของกองทุนรวมต่างประเทศทั้งหมด
  5. ควรจะออกใบอนุญาตสำหรับการให้บริการคำปรึกษาการลงทุนและการตลาดของการซื้อขายในตลาดการเงิน (รวมทั้งหลักทรัพย์และกองทุนรวมต่างประเทศ) และ “ผลิตภัณฑ์เงินบำนาญ” (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและ เงินบำนาญ)
  6. ธนาคารจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเรื่องบำเหน็จบำนาญและการตลาดของผลิตภัณฑ์เงินบำนาญ
ธนาคารพาณิชย์
รหัสธนาคาร ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ แฟกซ์
20 Mizrahi Tefahot Bank Ltd P.O.B. 3450, 7 Jaboutinsky St. Ramat Gan 52520 03-7559000 03-7559913
34 Arab Israel Bank Ltd P.O.B. 207, 48 Bar Yehuda​ Nesher​ 36601 04-8205222 04-8205250​
12 Bank Hapoalim B.M P.O.B. 27, 50 50 Rothschild Blvd Tel Aviv 61000 03-5673333​ 03-5607028​
10 Bank Leumi Le-Israel B.M P.O.B. 2, 24-32 Yehuda Halevy St Tel Aviv 61000 03-5148111​ 03-5148360​
46 Bank Massad Ltd P.O.B. 2639, 80 80, Rothschild Blvd Tel Aviv 61025​ 03-5641333 03-5602384
54 Bank of Jerusalem Ltd P.O.B. 2255, 2 Herbert Samuel St Jerusalem 91022​ 02-6706211 02-6770415​
14 Bank Otsar Ha-hayal Ltd P.O.B. 3506, 11 11Menahem Begin St Ramat Gan 52136​ 03-7556000 03-7556007​
4 Bank Yahav for Government Employees Ltd P.O.B. 36333, 80 Yirmiyahu St Jerusalem 91363​ 02-5009666 02-5385869​
68 Dexia Israel Bank Ltd Ha'tichon Tower, 19 Haarbaa St Tel Aviv 64739​ 03-7647600​ 03-6868336​
11 Israel Discount Bank Ltd P.O.B. 456, 27-31 Yehuda Halevy St Tel Aviv 61003​ 03-5145555​ 03-5145365​
17 Mercantile Discount Bank Ltd P.O.B. 1292, 103 Allenby St Tel Aviv 61012 03-5647333​ 03-5647205​
52 Poaley Agudat Israel Bank Ltd P.O.B. 29741, 9 Achad Ha'am St Tel Aviv 61297 03-5196650​ 03-5196785​
31 The First International Bank of Israel Ltd P.O.B. 29036, 9 Ahad Ha'am St Tel Aviv 61290 03-5196111 03-5100316​
30 Trade Bank Ltd- a provisional liquidator was appointed P.O.B. 1992, 33 Lilienblum St Tel Aviv 61019​ 03-7959888​ 03-7959874​
26 UBank Ltd P.O.B. 677, 38 Rothschild Blvd Tel Aviv 61006​ 03-5645645 03-5645210​
13 Union Bank of Israel Ltd P.O.B. 2428, 6-8 Achuzat Bait St Tel Aviv 61024 03-5191111​ 03-5191274​
สาขาของธนาคารต่างประเทศ
รหัสธนาคาร ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ แฟกซ์
27 Barclays Bank PLC Tel Aviv 64739 03-6238600​ 03-6238600​
25 BNP Paribas Israel Asia House, 4 Weizman St Tel Aviv 64239​ 03-6970500 03-6970500​
22 Citibank N.A No. 21, Ha'arbaa St, Platinum Building​ Tel Aviv 64739 03-6842424 03-6842401​
23 HSBC Bank plc Rothschild Blvd. 74, Tel Aviv​ Tel Aviv 65785 03-7101100 03-7101130​
39 State Bank of India P.O.B. 163, 3 ​ Ramat Gan 03-7565404​ 03-6005377​
สถาบันการเงิน
รหัสธนาคาร ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ แฟกซ์
65 Hesech- Kupat Hisachon Lechinuch Ltd P.O.B. 4639, 38 He'chalutz St​ Haifa 31046​ 04-8672262​ 04-8672265​
บริษัทในเครือที่ร่วมให้บริการ
รหัสธนาคาร ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ แฟกซ์
59 Automated Banking Services Ltd P.O.B. 11361, 5 Druyanov St​ Tel Aviv 63143​ 03-5264646​ 03-5264646​
50 Bank Clearing Center Ltd P.O.B. 3201, 25 Ben Yehuda St​ Tel Aviv 61031​ 03-5111555​ 03-5101760​

การโอนเงินไปยังประเทศอิสราเอล

การโอนเงินไปยังประเทศอิสราเอลนั้น สามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง โดยเงินสดเป็นวิธีโอนเงินที่ง่ายที่สุด แต่ผู้ส่งควรคำนึงถึงข้อจำกัดหรือความต้องการของทั้งสถาบันทางการเงินทั้งต้นทางและปลายทาง โดยการฝากเงินจำนวน 5 หมื่นเชคเกลขึ้นไป (หรือที่เทียบเท่าในเงินสกุลต่างประเทศ) จะมีการรายงานไปยังหน่วยงานด้านภาษี ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่ควรตระหนักถึง ในระบบธนาคารของอิสราเอลในท้องถิ่น การทำธุรกรรมเงินสดสกุลเงินต่างประเทศนั้นมัก จะเสียค่าธรรมเนียมมากที่สุดเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมชนิดอื่น ๆ เพราะจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียทุกครั้งที่มีการฝากและเบิกเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีส่วนบุคคล


การฝากเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้เช็ค

ลูกค้าไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนที่ฝากไปยังบัญชีของคุณผ่านเช็คได้อย่างทันที โดยระยะเวลาดำเนินการของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจใช้ ประมาณ 7 ถึง 10 วันทำการ ส่วนสำหรับเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ นั้น อาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการนี้ สามารถที่จะเจรจากันได้ โดยค่าธรรมเนียมจากการรับฝากเช็คจะอยู่ที่ประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อเช็คและจะถูกหักในช่วงเวลาที่ทำธุรกรรมทันที และภายหลังจากระยะเวลาการดำเนินการข้างต้น เงินจำนวนดังกล่าวถึงจะพร้อมสำหรับการแปลงสกุลเงิน โดยในช่วงขั้นตอนการแปลงสกุลเงินนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรมและค่าว่าจ้างแยกออกมาอีกทีตามอัตราการแปลงและอัตราแลกเปลี่ยนของช่วงเวลานั้น เพราะฉะนั้น การวางแผนการใช้เงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาของระยะเวลาการดำเนินการก่อนที่จะสามารใช้เงินจำนวนนั้นได้


การโอนเงิน (wire transfer)

การโอนเงินแบบธรรมดาถือว่าเป็นวิธีการโอนเงินจำนวนมากที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด โดยสามารถโอนเงินได้ผ่านธนาคารของอิสราเอล ธนาคารต่างประเทศ นายหน้าส่วนตัว หรือคนแลกเงิน โดยเมื่อได้รับเงินในบัญชีแล้ว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 0.33 ของการทำธุรกรรม ซึ่งบางธนาคารจะมีอัตราค่าดำเนินการที่เท่ากันหมดต่อ f/x wire receipts

หากต้องการที่จะโอนเงินสกุลต่างประเทศไปยังประเทศอิสราเอล ควรที่จะรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก


ธนาคารต่างประเทศ

การโอนเงินสกุลเชคเกลไปสู่อิสราเอลผ่านธนาคารต่างประเทศถือเป็นการดำเนินการที่มีราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกันกับตัวเลือกอื่น ๆ เนื่องจากธนาคารต่างประเทศนั้นมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าธนาคารของอิสราเอล และนอกเหนือจากนี้ การโอนเงินเชคเกลจาก บัญชีต่างประเทศนั้นจะใช้เวลาหลายวันก่อนที่เงินจะมาถึงบัญชีที่คุณส่งไปถึง


ธนาคารของอิสราเอล

ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินไปยังธนาคารของอิสราเอลและค่าเปลี่ยนสกุลเงินมักจะรวมค่ารับ ค่าใช้จ่ายในการแปลง และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไว้อยู่ด้วย โดยถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะดูสูง โปรดจำไว้ว่า

  1. ผู้จัดการธนาคารจะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวและทางธนาคารอาจจะเปิดโอกาสบางส่วนให้กับคุณเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเก็บเป็นลูกค้าระยะยาวได้ ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าในการเจรจาต่อรอง
  2. การเจรจาเรื่องอัตราการธนาคาร (bank rates) เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบในประเทศอิสราเอล ลองขออัตราที่ดีกว่าจากผู้จัดการของที่ดูแลบัญชีของคุณ แล้วคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น

นายหน้า

ประโยชน์จากการเลือกใช้บริการนายหน้าคือนายหน้าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาก พร้อมสามารถเสนออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงสกุลเงินในอัตราที่ดีกว่าให้ลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น โดยทั่วไปแล้ว นายหน้าสามารถให้บริการระดับสูงพร้อมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยหากเลือกใช้บริการนายหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่านายหน้าคนนั้น ๆ มีใบอนุญาตให้เป็นนายหน้า พร้อมได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ตลาดทุนของประเทศอิสราเอล

นายหน้า รวมถึงธนาคาร มีบริการพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายเงินเชคเกลในอนาคต (ตัวอย่างเช่น การชำระเงินค่าที่อยู่อาศัย) และต้องการที่จะปกป้องตัวเองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงของอัตราเงิน โดยการซื้อ “นโยบายการประกัน” คุณสามารถรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้นอาจ (หรืออาจจะไม่) ส่งผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางการ เงินที่มีใบอนุญาต ถึงการตัดสินใจที่สำคัญเช่นนี้


ผู้รับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การเขียนเช็คนั้นเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการโอนเงิน หากต้องการโอนเงินที่มียอดรวมน้อยกว่า 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายบัญชีของคุณในต่างประเทศ ก่อนที่จะถอนเงินสดนั้นจากธนาคารของอิสราเอลหรือใช้คนแลกเงินก็ได้ อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแบบ (wire transfer) นั้นถูกกว่า สำหรับในกรณีที่ยอดเงินรวมที่จะโอนมีจำนวนสูงกว่า 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

หากจะนำเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคาร ทางธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในการตรวจสอบก่อนที่จะแปลงเช็คเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดที่พร้อมใช้ หรืออีกกรณี หากนำเช็คไปขึ้นเงินกับบริษัทรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเอกชน ก็อาจไม่ต้องเสียเวลารอคอยแถมคุณมักจะได้รับอัตราที่ดีกว่าด้วย

วิธีการส่งเงินจากประเทศอิสราเอลมายังประเทศไทยที่ง่ายที่สุด คือผ่านไปรษณีย์อิสราเอล ซึ่งจะส่งตรงมาสู่บัญชีของธนาคารของคุณในประเทศไทยได้ทันที


ประโยชน์จากบริการนี้

ความสะดวก - ไปรษณีย์ของอิสราเอลกว่า 600 ไปรษณีย์นั้นสามารถช่วยคุณส่งเงินไปสู่บัญชีธนาคารของคุณ

ค่าใช้จ่ายต่ำ - ค่าธรรมเนียมที่ต่ำสำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับ

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านไปรษณีย์ของประเทศอิสราเอลนั้นเริ่มต้นที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเพียง 70 - 100 บาท* ต่อรายการ ทุกครั้งที่รับเงินที่ธนาคารทุกสาขา (อัตราของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน)

*หมายเหตุ : ธนาคารกรุงเทพคิดอัตราค่าธรรมเนียม 70 บาท/รายการ ธนาคารอื่นคิดอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท/รายการ


เครือข่ายสาขาที่กว้างขวาง - ผู้รับสามารถถอนเงินจากธนาคารทุกสาขาและเครื่อง ATM ทั่วประเทศไทย

วิธีการโอนเงิน - หากต้องการจะโอนเงินกลับประเทศไทย (โดยไม่จำเป็นต้องไปทำรายการเอง)ผ่านไปรษณีย์ จะต้องนำข้อมูลรายละเอียดมาให้กับแจ้งที่ไปรษณีย์อิสราเอล ดังนี้

- ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ต้องเป็นชื่อตามที่แสดงอยู่ในบัญชีธนาคารผู้รับ

- หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ IBAN (International Bank Account Number) ของผู้รับ

- ชื่อธนาคารผู้รับ

- รหัสสวิฟท์ของธนาคารผู้รับ

- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) ชื่อ และรหัสสวิฟท์ของธนาคารที่เป็นตัวกลาง