กฎระเบียบที่ควรรู้

การลงทุน

กฎหมายพื้นฐานของแรงงานนั้นมีอยู่ 2 กฎหมายด้วยกัน (Basic Laws)

 1. กฎหมายพื้นฐาน: ศักดิ์ศรีและเสรีภาพของมนุษย์

  โดยพื้นฐานกฎหมายนี้ระบุถึงสิทธิมนุษย์ในประเทศอิสราเอลที่ก่อตั้งขึ้นจากการแลเห็น ถึงคุณค่าของมนุษย์ ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ และหลักการที่ว่าทุกคนต่างมีอิสระ โดยสิทธิเหล่านี้จะต้องได้รับการรักษาอยู่บนจิตวิญญาณของหลักการที่กำ หนดไว้ในช่วงประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอล

  วัตถุประสงค์ ของกฎหมายพื้นฐานกฎนี้คือการปกป้องศักดิ์ศรีและเสรีภาพ ของความเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกันกับคุณค่า ของรัฐอิสราเอลที่เป็นรัฐของชาวยิวและนับถือระบอบประชาธิปไตย
  Basic Law : “Human Dignity and Liberty, 5752-1992”

 2. กฎหมายพื้นฐาน : เสรีภาพในการอาชีพ

  หลักการพื้นฐานของกฎนี้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศอิสราเอลซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากความเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ และหลักการที่เชื่อถือในความเป็นอิสระของมนุษย์ โดยสิทธิเหล่านี้จะต้องได้รับการรักษาอยู่บนจิตวิญญาณของหลักการที่กำหนดไว้ในช่วงประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอล

  วัตถุประสงค์ ของกฎหมายพื้นฐานกฎนี้คือการปกป้องเสรีภาพในการอาชีพ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกันกับคุณค่า ของรัฐอิสราเอลที่เป็นรัฐของชาวยิวและนับถือระบอบประชาธิปตัย
  Basic Law: “Freedom of Occupation, 5754-1994”

กฎหมายแรงงานที่สำคัญอื่นๆ

กฎหมายสิทธิบัตร

ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอิสราเอลแล้ว ใบสมัครที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของ USPTO, EP และ PCT นั้นอาจจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการในประเทศอิสราเอลเสียก่อนถึงจะได้รับการยินยอม


วัตถุที่สามารถจดสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรของอิสราเอล นั้นไม่ได้กำหนดชนิดของสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดเจน แต่ระบุลักษณะที่สิ่งประดิษฐ์นั้นจำเป็นต้องมีในการที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็น

นวนิยายที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนในโลก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเขียน ภาพหรือเสียง หรือโดยการใช้ประโยชน์ หรือการจัดแสดงนิทรรศการในลักษณะที่บุคคลที่มีความรู้ ในด้านสาขานั้นๆสามารถใช้ประโยชน์ จากวัสดุนั้นๆ ได้

 • นวนิยายที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนในโลก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเขียน ภาพหรือเสียง หรือโดยการใช้ประโยชน์ หรือการจัดแสดงนิทรรศการในลักษณะที่บุคคลที่มีความรู้ ในด้านสาขานั้นๆสามารถใช้ประโยชน์ จากวัสดุนั้นๆได้
 • สิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม หรือการเกษตรได้
 • มีขั้นตอนในการประดิษฐ์ที่ทางอิสราเอลไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนในแง่ของข้อมูล ว่าเป็น "ฝีมือทางศิลปะของมนุษย์" ก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร

สิ่งประดิษฐ์ชนิดซอฟต์แวร์นั้นไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศอิสราเอลได้ แต่จะได้รับการคุ้มครอง จากกฎหมายลิขสิทธิ์แทน นอกเหนือจากนี้ แนวทางบำบัดรักษาร่างกายของมนุษย์นั้นไม่สามารถจดทะเบียน แต่วิธีการวินิจฉัยสำหรับร่างกายของ มนุษย์สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ ส่วนเรื่องของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชประเภทใหม่ ยังไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ในปัจจุบัน

ยกเว้น แต่ในกรณีของสิ่งมีชีวิตทางจุลชีววิทยาที่ไม่ได้กำเนิดขึ้นโดยธรรมชาติ


กฎหมายลิขสิทธิ์

ประเพณีของกฎหมายลิขสิทธ์ของประเทศอิสราเอลนั้นร่างมาจากพื้นฐานของพระราชบัญญัติของอังกฤษ และได้มีการพัฒนามาอย่างเรื่อยๆ จนได้กำเนิดเป็นกฎหมายอิสระของตนเองที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลต่างๆ

ต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของอิสราเอล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลิขสิทธ์นั้นมีอยู่ในวรรณกรรม ศิลปะ การละคร และดนตรีที่เป็นต้นฉบับ โดยรูปภาพนั้นก็ถือว่าอยู่ใน หมวดหมู่ของงานศิลปะ ส่วนผลงานภาพและเสียงของภาพยนตร์ต่างๆนั้นจะได้รับ การคุ้มครองภายในหมวดหมู่ของผลงานทางการละคร (dramatic works) การบันทึกเสียงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างก็สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เช่นกันกับวรรณกรรม หรือตัวละครที่ผ่านการพัฒนาตามช่วงกาลเวลานั้นก็สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์จากศาลฎีกาแม้ว่าวรรณกรรมหรือตัวละครนั้นจะไม่ได้เป็นงานต้นฉบับก็ตาม

กฎเกณฑ์ข้อกำหนดของการจดทะเบียนคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้นฉบับนั้นมีอยู่เพียงน้อยนิด โดยคุณสามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อผลงานของคุณมา จากความคิดสร้างสรรค์และเป็นการลงทุน (ทางแรงกายและแรงใจ) ของตัวคุณเอง แม้ว่าจะเป็นแรงที่น้อยนิดก็ตาม โดยประเทศอิสราเอลนั้นเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุง เบิร์น(Berne Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปะ รวมไปถึงการเป็นสมาชิกของอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention) และความตกลงทริปส์ (TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property) เช่นกัน

กฎหมายที่ดินของปี ค.ศ. 1969 ได้กำหนดสิทธิ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน ทุกสิ่งที่อย่างที่สร้างหรือปลูกขึ้นบนที่ดินนั้นอย่างถาวร ยกเว้น ก็เพียงแต่สิ่งที่ติดตั้งแยกได้ (severable fixtures) กฎหมายกำหนดรายละเอียด เช่น กฎสำหรับการเป็นเจ้าของและครอบครองที่ดิน การลงทะเบียนที่ดิน การเป็นเจ้าของร่วมกัน การสร้างและการเพาะปลูก และกฎระเบียบสำหรับสถานที่ที่ให้บริการทั่วไปอธิเช่นการติดตั้งของเขต (เช่นรั้ว) บ้านสหกรณ์ และสถานที่ให้บริการทั่วไป ทั้งการเช่า การจำนอง และสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (easement rights) นอกจากนี้กฎหมายได้กำหนดการจดทะเบียนที่ดิน ทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการทำธุรกรรมอื่นๆ รวมไปถึงการยกเลิกหรือการถอนประเภทกฎหมายบางประการเกี่ยวกับที่ดินและกฎหมายที่ดินที่ยังคงดำรงเหลืออยู่จากช่วงการปกครองของออตโตมัน


การถือครองที่ดิน

 • การเป็นเจ้าของที่ดินนั้นกล่าวถึงการมีกรรมสิทธิ์ในอาคารและพืช บนที่ดินนั้นด้วย รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ใต้พื้นผิวของที่ดินนั้นด้วย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ น้ำมัน เหมือง แร่ ฯลฯ และน่านฟ้าเหนือพื้นผิวของที่ดินเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การทำตามข้อกำหนดนี้ต้องห้ามกีดกั้นทาง ผ่านบนน่านฟ้าของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะกล่าวถึงภายใต้กฎหมายใดก็ตาม
 • ความเป็นเจ้าของและสิทธิอื่นๆในอสังหาริม ทรัพย์นั้นจะต้องไม่เป็นเหตุที่แสดงหรืออธิบายการก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้อื่น
 • เจ้าของที่ดินอาจเรียกร้องให้บุคคลที่ครอบครองที่ดินแบบผิดกฎหมายให้ยินยอมจำนนที่ดินนั้นกลับคืนให้กับเจ้าของ โดยตัวเจ้าของนั้นสามารถใช้กำลังตามสมควร ในการเรียกคืนที่ดินของเขาได้หากว่าการดำเนินการนั้นเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ได้ก่อสร้างโครงสร้างอะไรก็ตามบนที่ดินของคนอื่น เจ้าของๆ ที่ดินนั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ว่าจะให้ผู้สร้างนั้นเอาโครงสร้างออกหรือจะให้เก็บไว้ เช่นนั้น ในกรณีที่เจ้าของเลือกที่จะเก็บโครงสร้างนั้นไว้ เจ้าของที่ดินนั้นจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยให้ แก่ผู้สร้าง

ที่ดินสาธารณะและที่สงวน

เจ้าของที่ดินสาธารณะนั้นคือรัฐบาลอิสราเอล เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือผู้มีอำนาจใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใดๆ ก็ตามที่สงวนนั้นเป็นที่ดินสาธารณะและมีจุดประสงค์สำหรับการใช้แบบสาธารณะเท่านั้น โดยกล่าวรวมถึงชายทะเล พอร์ต แม่น้ำและลำธาร ถนนและทางรถไฟ สนามบิน และที่ดินอื่นที่กำหนด โดยกฎระเบียบดังกล่าว ที่ดินตามน่านน้ำและทะเลสาบของอิสราเอล นั้นก็นับว่าเป็นที่ดินสาธารณะและเป็นของรัฐ เช่นกัน

มาตรการและลิขสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ / Measures and Benefit for Foreign Investors + กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ / Sections that are promoted by Government


แรงจูงใจและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทางรัฐอิสราเอลนั้นส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศโดยนำเสนอแรงจูงใจและผลประโยชน์ที่หลากหลายให้แก่นักลงทุนด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเน้นผลประโยชให้กับบริษัทไฮเทครวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาเป็นพิเศษ


กฎหมายที่ส่งเสริมเงินลงทุน

วัตถุประสงค์ ของกฎหมายที่ส่งเสริมเงินลงทุนนั้นก็คือการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรมของประเทศ ด้านล่างคือสรุปของกฎหมายต่างๆ

ข้อกำหนดคุณสมบัติ

บริษัทนั้นต้องเป็นชนิดอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในประเทศอิสราเอลและต้องมี ประสิทธิภาพที่ดีพอสำหรับแข่งขันในระดับสากล (ดีพอที่จะใช้ส่งออก) อย่างไรก็ดี บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตอบสนอง การส่งออกถึงจะได้รับการส่งเสริม

สถานที่ตั้ง

กฎหมายได้แบ่งพื้นที่ของประเทศออกเป็นสองสถานด้วยกัน

 1. พื้นที่สำคัญ (โดยทั่วไปคือพื้นที่ของเขตกาลิลีที่อยู่บนภาคเหนือของประเทศ เขตเนเกฟในภาคใต้ และขอบเขตของกรุงเยรูซาเลม
 2. ศูนย์กลางของประเทศ (ขอบเขตทั้งหมดที่ไม่บรรจุอยู่ในข้อ ข.1)

บริษัทที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดจะได้รับอัตราภาษีของบริษัทดังที่จะกล่าวไว้เบื้องล่าง

ส่วนบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สำคัญนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมลงทุนตามการคำนวนเปอร์เซ็นต์ ของการลงทุนที่ได้รับอนุมัติดังต่อไปนี้

 1. ภาษี
    ศูนย์กลางของประเทศ พื้นที่สำคัญ
  อัตราภาษีของบริษัท 16% 9%
  อัตราภาษีเงินปันผล 20% 20%
 2. การส่งเสริมการลงทุน (Investment Grant)
    ศูนย์กลางของประเทศ พื้นที่สำคัญ
  การส่งเสริมการลงทุน --- 20%

  *คือ เปอร์เซ็นต์ของการลุงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว


ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์

กฎหมายของประเทศอิสราเอลนั้นไม่ได้กำหนดขอบเขตสำหรับระยะเวลาที่จะได้รับ ประโยชน์ทางภาษีตราบใดที่ทางบริษัทยังคงดำนงรักษาคุณภาพให้ดีพอที่จะแข่งขันในระดับสากล

โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษ

บริษัทขนาดใหญ่ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ได้ล่าง

 1. รายได้รวมต่อปีในประเทศอิสราเอลอย่างน้อย 1.5 พันล้าน เชคเกล
 2. งบดุลรวมของบริษัทต้องมีอยู่อย่างน้อย 20 พันล้าน เชคเกล
 3. แผนธุรกิจของบริษัทนั้นต้องประกอบไปด้วยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • การลงทุนในอุปกรณ์กการผลิตอย่างน้อย 800 ล้านเชคเกลสำหรับบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ หรือ 400 ล้าน เชคเกลสำหรับบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่สำคัญของประเทศ ภายในช่วงเวลา 3 ปี
  • การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 150 ล้าน เชคเกลสำหรับบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ หรือ 100 ล้าน เชคเกลสำหรับบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่สำคัญของประเทศ
  • จ้างพนักงานอย่างน้อย 500 คน สำหรับบริษัทที่อยู่ในเขต พื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ หรือ 250 คนสำหรับบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่ สำคัญของประเทศ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  ศูนย์กลางของประเทศ พื้นที่สำคัญ
ภาษีของบริษัท 8% 5%
ภาษีเงินเป็นผล 15% 15%

คำเตือน : ข้อมูลที่เสนอมานี้เป็นเพียงตัวอย่างของการปฏิบัติทั่วไปในกลุ่มอุตสาหกรรม ควรปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการกำหนดข้อส่งเสริมให้ตรงตามความต้องการของคุณ

แผนกอบรมกำลังคน (The Manpower Training Department) ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและแรงงาน ได้ร่วมกันช่วยเหลือบริษัทอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมแรงงานในสาขาวิชาและวิชาชีพต่างๆ ตามที่กำหนดโดยบริษัท


โครงการสนับสนุนนั้นมีให้ผ่าน 3 โครงการด้วยกัน

 1. "ห้องอบรมของโรงงาน"
  โดยกระทรวงจะสนับสนุนการเปิดห้องอบรมเมื่อมีคนงานที่จะเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 18 คนเป็นต้นไป โดยการอบรมนั้นจะครอบคลุมการฝึกทักษะที่เฉพาะเจาะจงตามความ ต้องการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขหลักคือทางบริษัทนั้นจำเป็นต้องจ้างงานอย่างน้อย 50% ของจำนวนคนงานที่จบการฝึกอบรมออกมา
 2. "ห้องฝึกอบรมและบรรจุ"
  โดยโปรแกรมนี้มีไว้สำหรับนายจ้างและสถาบันที่ต้องการที่จะฝึกอบรมคนงานในสาขาวิชาและวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจง โดยทางบริษัทหรือสถาบันนั้นจำเป็นต้องจ้างงานอย่างน้อย 50% ของจำนวนแรงงานที่จบการฝึกอบรมออกมาภายในเวลา 6 เดือนหลังจบการฝึก ทางกระทรวงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับห้องฝึกอบรมให้ทั้งหมด
 3. "การฝึกอบรมโรงงานภายใน"
  โดยโปรแกรมนี้ช่วยให้นายจ้างที่ต้องการให้มีโครงการฝึกอบรมในสถานที่ของโรงงานโดยตรง ทางกระทรวงจะช่วยครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายให้ระหว่าง 1,100 – 1,500 เชคเกล (~$250-$350) ต่อหนึ่งคนงานที่ร่วมโครงการ