กฎระเบียบที่ควรรู้

การขอใบอนุญาตการจ้างงานและวีซ่า

การขอใบอนุญาตการจ้างงานและวีซ่าทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวต่างชาติ ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทระดับนานาชาติ (International firms)

 1. การขอใบอนุญาตเพื่อจ้างพนักงานระดับสูงที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศอิสราเอล บริษัทต่างชาติ ต้องยื่นคำขอกับหน่วยงานที่ดูแลการอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างชาติของกระทรวงมหาดไทย อิสราเอล (Foreign Workers Permits Unit) โดยตามพันธกรณีที่อิสราเอลนั้นมีข้อตกลงทั่วไปในเรื่องของการค้าและบริการตามที่ระบุไว้โดยองค์กรการค้าโลก (GATS) นั้น ได้จำกัดความพนักงานระดับสูงไว้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารของบริษัท หรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอล ที่เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติกลางแห่งชาติ [Central Bureau of Statistics] (ปัจจุบัน 18,176 เชคเกล)
 2. ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทหรือสาขาของบริษัทในประเทศอิสราเอล ต้องเสนอแบบฟอร์ม ใบสมัครที่ระบุคำขอไว้อย่างเหมาะสมให้กับหน่วยอนุญาตการ ทำงานสำหรับชาวต่างชาติของกระทรวงมหาดไทย โดยแบบฟอร์มจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครทั้งหมด รวมถึงลักษณะของตำแหน่งงานในประเทศอิสราเอล ตำแหน่งในบริษัท ทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญ การศักษา ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังต้องแนบส่งจดหมายที่กล่าวถึง รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมที่ทางบริษัท จะทำในประเทศอิสราเอลด้วย ในกรณีที่จะสมัครให้กับผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทนั้นต้องมีเอกสารระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุ ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ร้องขอถึงนั้นจะมีรายได้เงิน เดือนอย่างน้อยสองเท่าของค่าจ้าง รายเดือนโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอล
 3. สามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ :
  http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLehaasakatOvedZarMumche.aspx
 4. ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,110 เชคเกลต่อพนักงานที่ร้องขอผ่าน อินเตอร์เน็ทที่ลิงค์ :
  http://ecom1.gov.il/ecom/tamat/default.htm (เว็บภาษาฮิบรู)
 5. การสมัครงานของพนักงานระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาตินั้น ทางหน่วยอนุญาตการทำงาน สำหรับชาวต่างชาติของกระทรวงมหาดไทย จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยบริหารการค้าต่างประเทศของกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ ก่อนที่จะส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษา ของหน่วยงานต่างประเทศในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและแรงงาน และจะยื่นข้อเสนอแนะนั้นให้กับผู้อำนวยการของหน่วยอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างชาติของกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจขั้นสูงสุดในการอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัคร
 6. เมื่อได้รับการอนุมัติ ทางหน่วยงานต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและแรงงาน จะออกใบอนุญาตให้กับบริษัทของผู้ขอ
 7. จากนั้น ทางบริษัทต้องไปร้องขอวีซ่าทำงานจากกระทรวงมหาดไทยให้กับลูกจ้างราย โดยจะออก โดยผู้แทนกงสุลของประเทศอิสราเอลในประเทศไทย และมีค่าธรรมเนียม 4,000 เชคเกล ต่อปี (มีค่าดำเนินการเพิ่มอีกประมาณ 150 เชคเกล)
 8. วีซ่าที่ออกในประเทศของผู้ขอนั้นมีอายุใช้งานเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยหลังจากที่เข้าประเทศ อิสราเอล ทางกระทรวงมหาดไทยจะขยายระยะเวลาการใช้งานของวีซ่านั้นออก ไปให้เป็นตามช่วงระยะเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการจ้างงานแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ หน่วยอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างชาติ “Foreign Workers Permits Unit”

  42 Agrippas Street, Ki'ach Building , 5th. floor, Jerusalem
  +9722-629-4438/6/9
  +9722-629-4426

  เวลาทำการ : วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08:30 – 12:30 และ 14:30 – 18:00
  เวลาตอบโทรศัพท์ : วันอาทิตย์ และ วันอังคาร 8:30 – 12:30

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รวบรวมสี่เมืองที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่แตกต่างกันในประเทศอิสราเอล ประกอบด้วย: เปตาห์ติกวาเป็นตัวแทนจากภาคกลาง (และอยู่ติดกับเทลอาวีฟ) นครเยรูซาเล็ม คาร์มีลจากภาคเหนือ และเบอร์เชวาจากภาคใต้

ตัวเลขด้านล่างเป็นเพียงแค่ตัวบ่งชี้เท่านั้น นักลงทุนรายใหม่ทุกรายควรทำการคำนวณเพิ่มเติมก่อนการลงทุนทุกครั้ง


เปตาห์ติกวา

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสกุลเงิน เชคเกล ต่อ 100 ตารางเมตร  
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharma Industry) อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Industry)
1,087.40 1,087.40 ภาษีเทศบาล อุตสาหกรรม

3,500

3,000
ค่าเช่า
แบบดั้งเดิม: 20-40 เชคเกลต่อตารางเมตร
โดยเฉลี่ย 30 เชคเกลต่อตารางเมตร Biopharma: 30-50 เชคเกล ต่อตารางเมตร
โดยเฉลี่ย 35 เชคเกลต่อตารางเมตร

1,300

1,400
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (1)
8-20 เชคเกลต่อตารางเมตร
โดยเฉลี่ย:14 เชคเกลต่อตารางเมตร

816.70
1,352.60
1,084.70

1,084.70
2,692.40
1,888.50
ไฟฟ้า (1)
แบบดั้งเดิม:
20 -50 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน Biopharma:
15 -25 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
53.59 เชคเกลต่อ kWh ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Fixed monthly cost): 12.89 เชคเกล
ขั้นต่ำ (15/20 kWh ต่อเดือน)
สูงสุด (25/50 kWh ต่อเดือน)
เฉลี่ย

309

515
น้ำและน้ำเสีย (1) (Water & Sewage)
อัตราค่าน้ำต่อลูกบาศก์เมตร - 5.818 เชคเกล
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำเสียของเพทัคติคว่า: 4-5  เชคเกล
แบบดั้งเดิม: 0.2-0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ ตารางเมตร
Biopharma:0.1-0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อ ตารางเมตร

1,700.00

750.00

1,400.00

700.00
ารสื่อสาร (1)            
แบบดั้งเดิม: 7-14 เชคเกลต่อตารางเมตร
Biopharma: 9-17 เชคเกลต่อตารางเมตร
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมาณ 3-7 เชคเกลต่อตารางเมตร
8,981 9,291 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(รวมการใช้คอมพิวเตอร์)
8,031 8,591 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน (ม่รวมการใช้คอมพิวเตอร์) (without computer service)

ค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงตามสัดส่วนการขยายของขนาดพื้นที่ทั้งหมด


คาร์มีล Carmiel

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในหน่วยเงินตรา เชคเกล ต่อ 100 ตารางเมตร  
อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ Biopharma Industry อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
Traditional Industry
  415.90   415.90 ภาษีเทศบาล
อุตสาหกรรม
 
2,000.00
 
2,800.00
ค่าเช่า
แบบดั้งเดิม: เฉลี่ย 20 เชคเกลต่อตารางเมตร
Biopharma: 20-36 เชคเกลต่อตารางเมตร เฉลี่ย 28 เชคเกลต่อตารางเมตร
 
700.00

  800.00
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (1)
แบบดั้งเดิม: 7 เชคเกลต่อตารางเมตร
Biopharma: 8 เชคเกลต่อตารางเมตร
 
1,084.70
2,692.40
1,888.50
 
816.70
1,352.60
1,084.70
ไฟฟ้า (1)
แบบดั้งเดิม:
20 -50 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
Biopharma:
15 -25 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
53.59 เชคเกลต่อ kWh
ค่าใช้จ่ายรายเดือน: 12.89 เชคเกล
ขั้นต่ำ (15/20 kWh ต่อเดือน)
สูงสุด (25/50 kWh ต่อเดือน)
เฉลี่ย
 
442.90
 
265.74
น้ำและน้ำเสีย (1)
อัตราค่าน้ำต่อลูกบาศก์เมตร -
 5.818 เชคเกล
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำเสียของคาร์มีเอล: 3.04 เชคเกลต่อลูกบาศก์เมตร
(รวมถึงการทำความสะอาดน้ำในอัตรา 2.1 เชคเกลต่อลูกบาศก์เมตร)
แบบดั้งเดิม:
0.2-0.5 ลูกบาศก์เมตร ต่อตารางเมตร
Biopharma:
0.1-0.3 ลูกบาศก์เมตร ต่อตารางเมตร
 
1,400.00700.00
 
1,700.00750.00
การสื่อสาร (1)
แบบดั้งเดิม: 7-14 เชคเกลต่อตารางเมตร
Biopharma: 9-17 เชคเกลต่อตารางเมตร
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมาณ:
แบบดั้งเดิม: 3-7 เชคเกลต่อตารางเมตร
Biopharma: 3.5 – 7.5 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
7,066.00 6,847.00 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(รวมการใช้คอมพิวเตอร์) [with computer service]
6,116.00 6,147.00 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(ม่รวมการใช้คอมพิวเตอร์) (without computer service)

ค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงตามสัดส่วนการขยายของขนาดพื้นที่ทั้งหมด


นครเยรูซาเล็ม

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในหน่วยเงินตรา เชคเกล ต่อ 100 ตารางเมตร  
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ Biopharma Industry อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ Biopharma Industry
 
925.90
687.10
557.70
 
925.90
687.10
557.70
ภาษีเทศบาล
เขตพื้นที่ ก (เช่น อุทยานเทคโนโลยีมัลค่า) (Malcha TechnologyPark) 
เขตพื้นที่ ข (เช่น อุทยานอุตสาหกรรมฮาร์โฮทซ์วิม)
(Har Hotzvim Industry  Park)
เขตพื้นที่ ค (อื่น ๆ)
 
3,000.00
 
5,300.00
ค่าเช่า
แบบดั้งเดิม (10-50 เชคเกลต่อ ตารางเมตร เฉลี่ย 30 เชคเกล)
Biopharma 40-80 เชคเกลต่อ ตารางเมตร เฉลี่ย 53 เชคเกล
 
800.00

  1,100.00
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ(1) 
แบบดั้งเดิม 5-10 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
เฉลี่ย = 8
Biopharma 7-13 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
                     เฉลี่ย = 11
 
816.70
1,352.60
1,084.70
 
1,084.70
2,692.40
1,888.50
ไฟฟ้า (1)
แบบดั้งเดิม:
20 -50 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
Biopharma:
15 -25 kWh ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
53.59 เชคเกลต่อ kWh
ค่าใช้จ่ายรายเดือน: 12.89 เชคเกล
ขั้นต่ำ (15/20 kWh ต่อเดือน)
สูงสุด (25/50 kWh ต่อเดือน)
เฉลี่ย                                       
 
288.84
 
481.40
น้ำและน้ำเสีย (1)
อัตราค่าน้ำต่อลูกบาศก์เมตร-
 5.818 เชคเกล
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำเสียของเยรูซาเล็ม:
 3.04 เชคเกลต่อลูกบาศก์เมตร
แบบดั้งเดิม:
0.2-0.5 ลูกบาศก์เมตร ต่อตารางเมตร
Biopharma:
0.1-0.3 ลูกบาศก์เมตร ต่อตารางเมตร
 
1,700.00750.00
 
1,400.00700.00
การสื่อสาร (1)
แบบดั้งเดิม: 7-14 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
Biopharma: 9-17 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมาณ:
แบบดั้งเดิม: 3-7 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
Biopharma: 3.5 – 7.5 เชคเกลต่อ ตารางเมตร
10,280.00 8,192.00 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(รวมการใช้คอมพิวเตอร์) [with computer service]
9,330.00 7,492.00 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(ม่รวมการใช้คอมพิวเตอร์) (without computer service)

ค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงตามสัดส่วนการขยายของขนาดพื้นที่ทั้งหมด

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงทักษะในการดัดแปลงเทคโนโลยีให้เข้ากับองค์กร ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นจุดแข็งที่ทำให้ประเทศอิสราเอลได้ครองอันดับที่สี่ของโลกในเรื่องของเทคโนโลยี ชีวภาพหากนับจากจำนวนการจดสิทธิบัตรต่อหัว โดยมีโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนจากทางรัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความคืบหน้า


เทคโนโลยีน้ำ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ถือเป็นปัญหาที่ประเทศอิสราเอลได้เผชิญมานับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศและ ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นปัญหาระดับชาติ และได้ทำการพัฒนาเทคโนลียีน้ำสมัยใหม่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ปัจจุบัน อิสราเอลไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป ซ้ำยังสามารถผลิตสินค้าเกษตรส่งออกประเทศยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ


การสื่อสาร

ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศอิสราเอลได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมระดับโลก โดยมีการผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทำให้ บริษัทด้านการสื่อสารของอิสราเอลยังคงจุดที่ดึงดูดนักลงทุนจากสถาบันชั้นยอดมากมาย


ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิถือว่าเป็นเรื่องที่อิสราเอลให้ความสำคัญระดับชาติ และเป็นมากเกินกว่าแค่สินค้าส่งออกของประเทศ โดยการที่อิสราเอลต้องพึ่งพาตนเองนั้น เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและหลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อสานต่อคุณภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ โดยปัจจุบันประเทศอิสราเอลมีชื่อเสียงระดับโลกว่า เป็นประเทศชั้นนำในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และยังคงความสำเร็จได้จาก การร่วมมือกับประเทศหลัก ๆ ระดับโลกเพื่อปกป้องสนามบิน ท่าเรือ หน่วยราชการ สถาบันการเงิน แหล่งพักผ่อน และอื่นๆ


อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อิสราเอลได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน โดยแผนก เซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวผลักดันการเจริญเติบโตของตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดของไมโครโปรเซสเซอร์ การสื่อสารแบบเสียงและข้อมูล การสื่อสารไร้สาย (wireless) ไอพีและเครือข่ายการสื่อสาร ผู้บริโภค ยานยนต์ การป้องกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงถึงโอกาสที่ดีต่อการลงทุนและการให้ความร่วมมือ


วัตถุเคมี

อิสราเอลขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตวัตถุเคมีชั้นนำของโลก โดยวัตถุเคมีเป็น สินค้าส่งออกหลักของประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งอุตสาหกรรมด้านเคมีนี้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์หลักคือความพยายามที่ดึงแร่ธาตุจากทะเลเดดซี โดยภายหลังจากการสถาปนารัฐ รัฐบาลชุดใหม่ได้จัดตั้งบริษัทของรัฐเพื่อขุดวัตถุดิบและดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


เทคโนโลยีเกษตร

อิสราเอลเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้นำในความก้าวหน้าทางการเกษตรที่ทันสมัย โดยการพัฒนาระดับสูงของอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านการเติบโตของเกษตรกร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยความร่วมมือนำไปสู่การผลิต เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ทั้งในประเทศและทั่วโลก


ยานยนต์

แม้ว่าอิสราเอลจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ กลุ่มผู้ผลิตกว่า 100 รายในประเทศนั้นเป็นผู้จัดหา ระบบ ชิ้นส่วน โมดูล และเครื่องมือสำหรับนำส่งให้กับทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์มาตรฐาน และผู้ผลิตระดับรองลงมา โดยจุดประสงค์เดิมของการผลิตนั้นก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยและอุตสาหกรรมเครื่องบิน แต่กลุ่มบริษัทของอิสราเอลนั้น ได้เห็นช่องทางเพิ่มเติมและได้ทำการปรับประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้ในการทหารเพื่อนำมาให้พลเรือนได้ใช้ ซึ่งทำให้บริษัทของอิสราเอลประสบผลสำเร็จในด้านยานยนต์และเป็นศูนย์รวมความโดดเด่น ด้านเทคโนโลยี แม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตยานยนต์โดยตรง

การออกแบบ

ความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฏชัดอยู่ในการออกแบบของคนอิสราเอลนั้นเป็นอีกจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศว่ามีผลงานออกแบบที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันกับผลงานออกแบบของที่อื่น ๆได้ ซึ่งในปัจจุบัน นักออกแบบของอิสราเอลกำลังเป็นที่ต้องการจากทั่วโลก เพราะมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสร้างสรรค์อย่างยิ่ง


การถ่ายทำ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอิสราเอลมอบชุมชนภาพยนตร์ที่มั่นคง ขยัน สดใส และสร้างสรรค์ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการร่วมการผลิตและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจุดสะท้อนความสำเร็จของภาพยนตร์อิสราเอลในเวทีโลก ในปี ค.ศ. 2008 การลงทุนจากต่างประเทศต่อภาพยนตร์อิสราเอลนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 40 ของปริมาณการลงทุนในภาพยนตร์อิสราเอล


สื่อใหม่

อิสราเอลเป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทสื่อใหม่กว่า 700 บริษัท ที่เสนอความเป็นไปได้ในการขยายช่องทางของสื่อใหม่ รวมทั้งการสร้างเนื้อหา การจัดส่งและจัดการเกมโชว์ ระบบดิจิตอลและเคเบิลทีวี ไอพีทีวีและบริการดาวเทียม โดยบริษัทเหล่านี้มักจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง BigBand ICQ และ NDS รวมทั้งบริษัทสื่อเริ่มต้นใหม่ (start up) ที่โดดเด่นในเรื่องนวตกรรมและผู้ประกอบการ