ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังอิสราเอล ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ พอลิเมอร์เอทิลีน โพรพิลีน ปลา กุ้ง และหอยแบบสำเร็จรูปและแปลรูป ข้าว ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกล ไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลไม้ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ธุรกิจที่ได้รับความสนใจในตลาดอิสราเอล เช่น ร้านอาหารไทย ธุรกิจสปา นวดแผนโบราณ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยเป็นจำนวนมากที่ได้มาทำงานในอิสราเอล โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยราว 25,000 คน เป็นแรงงานเกษตรตามนิคมเกษตรกรรม (Moshav/Kitbbutz) ทั่วประเทศ รวมถึงการเป็นพ่อครัวตามร้านอาหารเอเชียที่มีอยู่จำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยที่ไปอบรมด้านเกษตรกรรมที่อิสราเอล จำนวนกว่า 100 คน/ปี ทำให้คนไทยในอิสราเอลจำนวนมาก และมีชุมชนคนไทยอยู่จำนวนมาก ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไทยเองยังคงเป็นที่ต้องการจากคนไทยในประเทศอิสราเอล รวมถึงคนอิสราเอลเองที่ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยจากการที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางไปประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 140,000 คน อีกทั้ง การที่ได้คลุกคลีกับคนไทยในอิสราเอล ทำให้ส่งเสริมการค้าขายผลิตภัณฑ์ไทย อาหารไทย สินค้าไทยในอิสราเอลได้เป็นอย่างดี